Program Przegl±du:

 
10 czerwca 2006 r. /sobota/
13.30 – 13.40    – Powitanie
13.40 – 13.50    – Kapela Jacka Bursy z Guzowa
14.00 – 14.10    – Zespó³ ¦piewaczy “Jutrzenka” z Jankowic
14.10 – 14.20    – Kapela “Sami Swoi”ze Starej B³otnicy
14.22 – 14.32    – Zespó³ ¦piewaczy “Zaborowianki” z Zaborowia
14.34 – 14.44    – Kapela Wac³awa Imio³ka z Jedlanki
14.46 – 14.56    – Zespó³ ¦piewaczy “Paw³owianki”z Paw³owa
14.58 – 15.08    – Kapela Wies³awy Gromadzkiej z Kamienia
15.10 – 15.20    – Zespó³ ¦piewaczy z Za³awy
15.22 – 15.32    – Kapela “Tkacze” z Moszczenicy
15.34 – 15.44    – Zespó³ Regionalny z Szymanowa
15.46 – 16.06    – Kapela Karola G³owackiego z Chlewisk
16.08 – 16.18    – Zespó³ ¦piewaczy “G±sawianki” z G±saw Rz±dowych
16.20 – 16.30    – Kapela Józefa Wywriñskiego z Korzyc
16.32 – 16.42    – Zespó³ ¦piewaczy “Sobótka – Czarnolas” z Policznej
16.44 – 16.54    – Kapela “Wojs³awa” z Jêdrzejowa
16.56 – 17.06    – Zespó³ ¦piewaczy z Korzyc
17.08 – 17.18    – Kapela Mariana Pe³ki z K³udna
17.20 – 17.30    – Zespó³ ¦piewaczy “Gotardowie “ ze Zwolenia
17.32 – 17.42    – Kapela Ludowa z Osta³ówka
17.44 – 17.54    – Zespó³ Obrzêdowy “Osta³ki” z Osta³ówka
17.56 – 18.20    – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “Soko³owianie” z Soko³owa Podlaskiego

11 czerwca 2006 r. /niedziela/

13.00 – 13.10    – Powitanie
13.10 – 13.20    – Zespó³ ¦piewaczy “Ma³e Wolanecki”z Dêbskiej Woli
13.22 – 13.32    – Zespó³ ¦piewaczy “Radomi¶” z Radomia
13.34 – 13.44    – Kapela Gabriela z Koñskich
13.46 – 13.56    – Zespó³ ¦piewaczy “Korniczanka” z Kornicy
14.58 – 14.08    – Zespó³ ¦piewaczy “Wolanecki” z Morawicy
14.10 – 14.20    – Kapela “Ja¶ki” z Rogowa
14.22 – 14.32    – Zespó³ ¦piewaczy “Bia³a” z Bia³ej
14.34 – 14.44    – Zespó³ ¦piewaczy “Rogowianka”z Rogowa
14.46 – 14.56    – Kapela “Wiêc³awy” z Radomia
14.58 – 15.08    – Zespó³ ¦piewaczy z Dêbiny
15.10 – 15.20    – Zespó³ ¦piewaczy “Naramice” z Bia³ej
15.22 – 15.32    – Kapela Ludowa z Wielunia
15.34 – 15.44    – Zespó³ ¦piewaczy “Lipconki” z Lipiec Raymontowskich
15.46 – 15.56    – Zespó³ ¦piewaczy “Aleksandrowianie” z Aleksandrowa £ódzkiego
15.58 – 16.08    – Kapela Ludowa “Koluszkowianie” z Koluszek
16.10 – 16.40    – Teatr Muzyczny “Nad Kamienn±” ze Starachowic
16.45 – 17.00    – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “Rzgowianie” ze Rzgowa cz. I
17.00 – 17.20    – Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny z Kurowa
17.25 – 17.40    – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “Rzgowianie” ze Rzgowa
ok. 17.45    – Go¶cie  Przegl±du
            Teatr Muzyczny “Nad Kamienn±”
            Zespó³ “BALKAN SEVDAH”
ok. 20.00    – og³oszenie wyników i wrêczenie nagród

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •