Program
  
23 maja 2012 r. / ¶roda /
sala kameralna
 

        9.10 – Teatr „SMERFY” Dom Kultury w Zwoleniu
    spektakl pt. „MALINOWY KRÓLIK”

       10.30 – Teatr „WESO£E NUTKI” – Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 9 w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim
    spektakl pt. „MA£Y KSI¡¯E”

       11.20 – Teatr „KAFELEK” – Dom Kultury w Ma³ogoszczu
    spektakl pt. „NOWE SZATY KRÓLA”

      12.30 – Teatrzyk „POD MUCHOMOREM” Publiczna szko³a Podstawowa Nr 12
             w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim
     spektakl pt. „ZABAWA W ¦PI¡C¡ KRÓLEWNÊ”

      13.30 – Teatr „DUDZIÊTA” – Publiczna Szko³a Podstawowa w Ciechlinie
   spektakl pt. „UCIECZKA W DZICZ”


      14.00 – 15.30 – P R Z E R W A


      15.30 – Grupa Teatralna „GRYMAS” – O¶rodek Dzia³añ Teatralnych Anety Adamskiej w Rzeszowie
 spektakl pt. „O WAWELSKIM SMOKU”

      16.20 – Teatr „PUK PUK” – Miejski O¶rodek Kultury w ¦widniku
  spektakl pt. „TAJEMNICA PEWNEJ SZAFY”

      17.10 – Teatr „CHA CHA HI HI HE HE” Centrum Kultury w Piasecznie
 spektakl pt. „ORZE£” / spektakl grany na dziedziñcu zamkowym/


      17.30 – EkspozycjaART Biblioteka – herbatka i ciasteczko dla uczestników Spotkañ

      18.30 – Uroczyste wrêczenie „Z£OTEGO GARGULCA” w kategorii teatrów dzieciêcych.

 
 
 

24 maja 2012 r. / czwartek /
sala kameralna

      10.30 – Teatr „PEGAZ” – Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach
   spektakl pt. „JESZCZE BÊDZIEMY NA SZCZYCIE”

      12.10 – Teatr „U RADZIWI££A’ Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek w Szyd³owcu
    spektakl pt. „ZABAWA”

      13.20 – Teatr „PUK PUK” – Miejski O¶rodek Kultury w ¦widniku
    spektakl pt. „M¡KA”

      14.00  – 15.30 – P R Z E R W A

      15.30 – Teatr „£UPS!” – Centrum Kultury w Piasecznie
   spektakl pt „PONOPTICUM”

      16.35 – Teatr „KORE” – O¶rodek Dzia³añ Teatralnych Anety Adamskiej
   w Rzeszowie
 spektakl pt. „Z£UDZENIA”

      17.35 – JAKUB WLAZ£O – Centrum Kultury w Piasecznie
   spektakl pt. „EPUZER”

      18.30 – 21.30 – P R Z E R W A

      21.30 – Teatr „METAFORA” – Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu
   spektakl pt. „UPUPIENI” / spektakl grany na dziedziñcu zamkowym/


25 maja 2012 r. / pi±tek /
sala kameralna

      10.00 – Teatr „CARPE DIEM” – M³odzie¿owy Dom Kultury w Krakowie
   spektakl pt. „TO TYLKO SEN”

      11.20 – Teatr „KAPRYS” – Dom Kultury w £apach
    spektakl pt. „OFF?”
  
      12.35 – Teatr „SCENE” – Katolickie Liceum Ogólnokszta³c±ce w Radomiu
   spektakl pt. „PCH£A SZACHRAJKA”

      13.35 – Teatr „iKROPKA” – Stowarzyszenie „BUSOLA” w Piotrkowie Tryb.
   Spektakl pt. „*** ”

      14.30 – Teatr „ANTY RAMY” Stowarzyszenie „SIEDLISKO” w Zawadzkiem
   spektakl pt. „OSKAR”

    
    
      21.00, dziedziniec zamkowy – Uroczyste wrêczenie „Z£OTEGO GARGULCA” w kategorii  teatrów m³odzie¿owych


      21.20, dziedziniec zamkowy – Go¶æ Spotkañ TEATR PRAWDZIWY z Bielawy
   spektakl pt. „WÊDROWCY” 


Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •