21, 22, 23 maja, Zamek

 

XVII ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE
o laur “Z£OTEGO GARGULCA”
Ogólnopolski Przegl±d Teatrów Amatorskich
 

PROGRAM

21 maja 2010 r / pi±tek /
ma³a scena – sala kameralna
– prezentacje w kategorii teatrów dzieciêcych
 

10.00 – Teatr “MMM” – Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
                                  spektakl pt. “PCH£A SZACHRAJKA”
10.50 – Teatr “KAFELEK” – Dom Kultury w Ma³ogoszczu
                                         spektakl pt. “NAUKA OBS£UGI LAPTOPA”
11.25 – Teatr “EKOLUDKI” – Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1w Ostrowcu ¦w.
                                           spektakl pt. “SPÓR O MUCHÊ”
12.05 – Teatrzyk “TYGRYSEK” – Spo³eczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne
                                            “Przyjaciele Tygryska” w £omiankach
                                             spektakl pt. “WILCZYSKO”
12.50 – Teatr “BUSOLA LA LA” – Stowarzyszenie “Busola dla Artystycznie
                                                 Uzdolnionych Dzieci” w Piotrkowie Trybunalskim
                                                 spektakl pt. “FERNANDO”
13.40 – KORNELIA PIASECKA – Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
                                             spektakl pt. “BUTY”
14.30 – Szkolny Teatr Lalki i Aktora – Zespó³ Szkó³ w Turzym Polu
                                                      spektakl pt. “PATYKI I PATYCZKI”
15.10 – Teatr “CHA CHA HI HI” – Miejsko-Gminny O¶rodek Kultury w Piasecznie
                                                  spektakl pt. “NOSAL”
15.45 – 17.30 – przerwa
17.30, sala kameralna – Uroczyste wrêczenie “Z£OTEGO GARGULCA” w kategorii
                                               teatrów dzieciêcych

 du¿a scena – dziedziniec zamkowy
– prezentacje konkursowe w kategorii teatrów m³odzie¿owych cz. I

21.30 – Teatr “METAFORA” – Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu
                                            spektakl pt. “ESKEJP”
22.40 – Teatr “£UPS!” – Miejsko – Gminny O¶rodek Kultury w Piasecznie
                                   spektakl pt. “CHOPIN BEZ CENZURY”

22 maja 2010 r. / sobota /
ma³a scena – sala kameralna
– prezentacje konkursowe w kategorii teatrów m³odzie¿owych cz. II

10.00 – Teatr “POSZUKIWAÑ” – O¶rodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska”
                                                w Radomiu spektakl pt. “Z G£ÊBOKIEJ OTCH£ANI WO£AM”
10.50 – Teatr “1EDEN” – Oratorium ¦wiêtokrzyskie ¦wiêtego Jana Bosko w Kielcach
                                    spektakl pt.
                                  “PSYCHE – FEMINA – HOMO…PRZYCHODZI BABA DO LEKARZA…
                                   CZYLI NIEZWYK£E PRZYPADKI MEDYCZNE DR K£INA”

12.10 – Teatr “GAMBIT” Miejskie Centrum Kultury w Piotrkowie Trybunalskim
                                     spektakl pt. “ZA£ATWIÆ MILCZENIE”
13.00 – Teatr Poezji i Muzyki “U RADZIWI££A” – Szyd³owieckie Centrum Kultury- Zamek
                                                                        spektakl pt. “PIF PAF JESTE¦ TRUP”
14.05 – Be³chatowski Amatorski Teatr “BAT” – Miejskie Centrum Kultury w Be³chatowie
                                                                    spektakl pt. “GG-A£CZYÑSKI”
15.00 – 16.30 – przerwa
16.30 – 19.00 – warsztaty teatralne dla uczestników i instruktorów Spotkañ.
21.30, dziedziniec zamkowy – GO¦Æ SPOTKAÑ, TEATR “TERMINUS A QUO” z Nowej Soli
                                          
spektakl pt. “LASKI”
   

23 maja 2010 r. / niedziela /
ma³a scena – sala kameralna
– prezentacje konkursowe w kategorii teatrów m³odzie¿owych cz. III

10.00 – Teatr “PO PROSTU” – Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
                                            spektakl pt. “KREACJE”
11.00 – Teatr “SCENE” – Katolickie Liceum Ogólnokszta³c±ce w Radomiu
                                     spektakl pt. “5 min.”
11.50 – Teatr “BLAGIER” – Spó³dzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli
                                        spektakl pt. “POMIÊDZY”
12.40 – Teatr “itd…” – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Kro¶nie
                                  spektakl pt. ”PLOTKA”
13.10 – 14.30 – przerwa
14.30 – 17.00 – warsztaty teatralne dla uczestników i instruktorów Spotkañ.
17.30, sala kameralna – Uroczyste wrêczenie “Z£OTEGO GARGULCA”
                                   w kategorii teatrów m³odzie¿owych

 

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •