8.oo – 20.oo KWESTA ULICZNA

9.oo  ZS im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu OTWARTY TURNIEJ FUTSALU

10.oo – 13.oo  RYNEK WIELKI ORKIESTROWE ZAMIESZANIE NA ¦NIADANIE

    * pokazy rycerskie
    * fina³owa jazda motorowa
    * parada aut terenowych
    * konkursy z nagrodami
    * zabawy
    * gor±cy ¿ur

17.oo  DZIEDZINIEC ZAMKOWY KONCERT FINA£OWY podczas, którego zagraj±:

    * RAGE PATH
    * GRAM-OFF-ON
    * MAGISTER NINJA          

Oprócz koncertu nie zabraknie równie¿ trzymaj±cych w napiêciu LICYTACJI oraz zapieraj±cego dech w piersiach ¦WIATE£KA DO NIEBA.       

Ju¿ niebawem na tej stronie pojawi siê informacja o wszystkich przedmiotach, które bêdzie mo¿na wylicytowaæ podczas szyd³owieckiego fina³u WO¦P.

Organizatorem i koordynatorem wszystkich dzia³añ fina³owych jest sztab dzia³ajacy przy SZYD£OWIECKIM CENTRUM KULTURY i SPORTU „ZAMEK”

XX FINA£ WIELKIEJ ORKIESTRY ¦WI¡TECZNEJ POMOCY w SZYD£OWCU WSPIERAJ¡:

    * Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu „ZAMEK”
    * Urz±d Miejski w Szyd³owcu
    * Starostwo Powiatowe w Szyd³owcu
    * Sklep „Groszek” – Szyd³owiec
    * Hurtownia „Kubu¶” – Szyd³owiec
    * Market „Lewiatan” – Szyd³owiec
    * Firma „POBIEDA.PL” – Szyd³owiec
    * Firma „ESTRADA.POBIEDA.PL” – Szyd³owiec
    * Delikatesy „Centrum” – Szyd³owiec
    * Sklep spo¿ywczy „ODiDO” – Szyd³owiec
    * Si³ownia „Maxim” – Szyd³owiec
    * AquaPark – Radom
    * Pizzeria Nova – Szyd³owiec
    * Restauracja „Primagor” – Szyd³owiec
    * Zak³ad Wulkanizacji Opon – ¦mi³ów 5
    * Kawiarnia „Blue Moon” – Skar¿ysko Kam.
    * Firma Kamieniarska „AKKA” – ¦mi³ów

 
Organizatorzy zastrzegaj± sobie prawo wprowadzenia kosmetycznych zmian w harmonogramie szyd³owieckiego fina³u, tylko i wy³±cznie na lepsze 🙂

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność