PROTOKÓ£

z XXI Przegl±du Kapel i Zespo³ów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety, zorganizowanego w dniach 14 i 15 czerwca 2008 roku

przez Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

Jury w sk³adzie:

 1. ALINA KO¦CIÓ£EK-RUSIN – choreograf

 2. JERZY DYNIA – muzyk-folklorysta,

po obejrzeniu i wys³uchaniu 53 prezentacji: tanecznych zespo³ów folklorystycznych, zespo³ów ¶piewaczych oraz zespo³ów instrumentalnych, postanowi³o:

przyznaæ nagrodê GRAND PRIX w wysoko¶ci 3 000 z³

ZPiT „RESOVIA SALTANS” URZ w Rzeszowie.

Nagroda ufundowana przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.

w konkursowej kategorii stylizowanych zespo³ów tanecznych przyznaæ:

I miejsce ZPiT „SILESIANIE” AE w Katowicach, nagroda w wysoko¶ci 1500 z³

Nagroda ufundowana przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego

Dwie II nagrody w wysoko¶ci po 1000 z³:

 1. ZPiT „MA£E S£OWIANKI” CM w Krakowie .

Nagroda ufundowana prze Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

 1. ZPiT „ GRZE¦”z Pu³aw

Nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Szyd³owca.

    Dwie III nagrody w wysoko¶ci po 800 z³:

 1. ZPiT „ JADOWNICZANIE” z MOK w Brzesku,

Nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Szyd³owca.

 1. ZPiT „ RZGOWIANIE” z GOK w Rzgowie,

Nagroda ufundowana przez Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

    Dwa wyró¿nienia w wysoko¶ci po 200 z³:

 1. ZPiT „ CIEB£OWIANIE” z Tomaszowa Mazowieckiego,

Nagroda ufundowana przez Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

 1. ZPiT „KUKU£ECZKI” z PSP w Skrzyñsku.

Nagroda ufundowana przez Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

 
w konkursowej kategorii stylizowanych zespo³ów ¶piewaczych przyznaæ:

    I nagrodê w wysoko¶ci 600 z³, Zespo³owi ¦piewaczemu „SILESIANIE” AE w Katowicach, Nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Szyd³owca.

    II nagrodê w wysoko¶ci 500 zl Zespo³owi ¦piewaczemu „ Z NAD DRZEWICZKI” GBP w Odrzywole, Nagroda ufundowana przez Starostê Powiatu Szyd³owieckiego..

    III nagrodê w wysoko¶ci 400 z³ Zespo³owi ¦piewaczemu „KUNOWIANIE” z Kunowa, Nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Szyd³owca.

 

w konkursowej kategorii stylizowanych zespo³ów instrumentalnych przyznaæ:

    Dwie I nagrody w wysoko¶ci po 600 z³:

 1. Kapeli „KARCZMARZE” z Rzeszowa,

Nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Szyd³owca.

 1. Kapeli „SILESIANIE” z AE w Katowicach,

Nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Szyd³owca.

    II nagrodê w wysoko¶ci 500 z³ Kapeli „BACHÓRZANIE” z Bachórzan,

Nagroda ufundowana przez Starostê Powiatu Szyd³owieckiego..

    III nagrodê w wysoko¶ci 300 zl Kapeli Ludowej „TKACZE” z GOK w Moszczenicy

Nagroda ufundowana przez Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

Jednocze¶nie Jury, kieruj±c siê za³o¿eniami regulaminowymi, postanowi³o honorowo wyró¿niæ dyplomami nie uczestnicz±ce w konkursie zespo³y prezentuj±ce folklor

in crudo:

w kategorii kapel:

1. Rodzinn± Kapelê Strzeleckich z MDK w Radomiu,

2. Kapelê harmonistki Wies³awy Gromadzkiej z GOK w Wieniawie,

3. Kapelê skrzypka Karola G³owackiego (92 lata) z Woli Zagrodniej,

4. Kapelê „Sami Swoi” ze Starych ¯d¿ar,

5. Kapelê Ludow± „Ja¶ki” z MDK w Koñskich

w kategorii zespo³ów ¶piewaczych:

1. Zespó³ ¦piewaczy „Wolanecki” z Morawicy,

2. Zespó³ ¦piewaczy „ Ma³e Wolanecki” z Dêbskiej Woli,

3. Zespó³ ¦piewaczy „Za³awianki” z Chlewisk,

4. Zespó³ ¦piewaczy „Ostatki” z Chlewisk,

5. Zespó³ ¦piewaczy „G±sawianki”z Gasaw Rz±dowych,

6. Zespó³ ¦piewaczy „Paw³owianki” z GOK w Chlewiskach,

7. Zespó³ ¦piewaczy „ Rogowianki” z Rogowa

8. Zespó³ ¦piewaczy „Ml±dz” z OCK w Otwocku

Jury sugeruje równie¿ organizatorom wyró¿nienie instruktora Zespo³u ¦piewaczego „Ma³e Wolanecki” z Dêbskiej Woli Pani za wykazanie szczególnej troski o merytoryczne przygotowanie Zespo³u do wykonywania autentycznych, ludowych pie¶ni, zgodnie z tradycj±.

Jury z zadowoleniem dostrzega dzia³alno¶æ Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek, w zakresie poszerzania formu³y Przegl±du zarówno w sferze merytorycznej, poprzez dopuszczenie do konkursu zespo³ów prezentuj±cych folklor w formie opracowanej artystycznie jak równie¿ poprzez zapraszanie wykonawców z innych czê¶ci Polski. Dziêki temu powiêksza siê mo¿liwo¶æ popularyzacji dorobku zespo³ów prezentuj±cych folklor taneczny i muzyczny. Jest to czynnik bardzo warto¶ciowy, szczególnie w ruchu amatorskim.

Jury stwierdza wielk± troskê organizatorów Przegl±du o profesjonaln± oprawê w zakresie organizacyjnego przyjêcia zespo³ów jak i skuteczne starania w zakresie konferansjerki oraz w³a¶ciwego nag³o¶nienia wystêpów.

Dziêki takim staraniom, Szyd³owiecki Przegl±d, promuj±cy polski folklor, sta³ siê jednym z najbardziej licz±cych siê w kraju, godnym m.in. wiêkszego zainteresowania ze strony mediów.

Na tym protokó³ zakoñczono i podpisano. KWARTET JORGI to legenda polskiej sceny folkowej, jego trzon stanowi± bracia Maciej (instrumenty dête) i Waldemar Rych³y (gitara). Istnieje od 1982, czasów kiedy o folku w Polce jeszcze nikt nie s³ysza³ Sam zespó³ okre¶la³ sw± twórczo¶æ jako „muzyka zielonej fali” – po³±czenie muzyki etnicznej z jazzem, klasyk±, rockiem akustycznym. Muzyka zespo³u jest momentami roztañczona, pe³na dynamizmu, wrêcz drapie¿na, kiedy indziej nostalgiczna, liryczna zas³uchana w odg³osy przyrody. Siêga g³êboko do s³owiañskich korzeni ³±cz±c siê z wirtuozeri± wykonania i szeroko rozbudowan± improwizacj±. S³ychaæ w niej te¿ wp³ywy muzyki tradycyjnej ró¿nych zak±tków ¶wiata – Karpat, Irlandii, Afryki. Jest efektem wielu lat badañ (np. rekonstrukcja instrumentów z wykopalisk archeologicznych w Polsce) i wyjazdów np. do Albanii, krajów by³ej Jugos³awii, Rumunii, na Ukrainê. Jedna z p³yt zosta³a nagrana w Biskupinie – zrekonstruowanej osadzie datowanej na 747-722 p.n.e. O otwarto¶ci i muzycznej odwadze zespo³u niech ¶wiadczy fakt, ¿e gra³ na swych p³ytach równie¿ kompozycje Chopina, Szymanowskiego czy Lutos³awskiego.
Kwartet Jorgi koncertowa³ m.in. wspólnie ze s³ynnym bretoñskim muzykiem Davidem Hopkinsem. Maciej Rych³y i jego koledzy wspó³dzia³ali równie¿ z wieloma uwa¿anymi za wa¿ne i wybitne grupami teatralnymi. Maciej Rych³y jest zwi±zany z OPT „Gardzienice” od 1991 r. Opracowa³ muzykê do „Carmina Burana i „Metamorfoz”. Prowadzi³ badania nad muzyk± staro¿ytnej Grecji, których podsumowaniem jest p³yta „Metamorfozy – Music of Ancient Greece”. Prowadzi³ te¿ zajêcia w gardzienickiej Akademii Praktyk Teatralnych. Lider zespo³u ma wreszcie na swym koncie liczne prace naukowe, publikowane m.in. w kwartalnikach „Muzyka”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” i „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”. W niezwykle bogatych zbiorach instrumentów dêtych Macieja Rych³ego znajduj± siê obok zwyk³ych piszcza³ek jaworowych m.in.: sierszeñki (rodzaj kobzy), kukawka, multanki, ligawa, w³asnorêcznie wykonane dudki oraz flety z rurek mosiê¿nych zawiniêtych w korê brzozow±, dwojnica, rogi, w koñcu litofon wykonany z krzemienia przy pomocy Wojciecha Migala z Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Maj± za sob± setki koncertów indywidualnych i udzia³ w festiwalach w prawie wszystkich krajach Europy, a tak¿e w Kanadzie i Wenezueli miêdzy innymi na Festiwalu Europejskiej Unii Radiowej (EBU) „Sidmouth Folk Festival” w Sidmouth (Wielka Brytania) – 1992, „Festival of Flutes” Derry Irlandia – 1996 W ich dorobku znajduj± sie onagrania radiowe, filmowe i telewizyjne np.” O my¶liwym i le¶nym duchu” re¿. M. Pisarek 1993, „Szepty wiatru” re¿. F. de Pena 1993.

Sk³ad zespo³u:
W ostatnich latach Maciej i Waldemar Rych³y s± jedynymi sta³ymi cz³onkami zespo³u. Wystêpuj± z nimi w ró¿nych konstelacjach: skrzypek, trêbacz, saksofonista, perkusista.

Dyskografia:
Life – LP 1985 Pronit,
Kwartet Jorgi – LP 1986 Pronit
Kwartet Jorgi vol. 1 (tzw. Biskupiñska) LP. 1988 Polskie Nagrania
Kwartet Jorgi – CD 1991 JAM
„To i Tao” – CD 1991 JAM
Kwartet Jorgi vol. 1 i 2 (tzw. Biskupiñska) – CD 1992 Polskie Nagrania
„Gêd¼bowa Knieja” MC 1994 Kamahuk
„Live” – MC x2 1994 Quartet [ca³y materia³ wydany na p³ytach „Live” (1985) oraz „Kwartet Jorgi” (1986)]
„Jorgi – Chopin” CD – 1995 Polskie Radio
„Muzyka na tr±bkê, gitarê i flet” – CD 2000 Folk Magazine
Gardzienice „Metamorfozy – Music of Ancient Greece” – CD 2000 Altmaster
„Muzyka na tr±bkê, gitarê i flet” – CD. 2002 Orange World

Udostępnij jeśli Ci się podoba
 •  
 •  
 •  
 •