PROGRAM

11.00 – Uroczyste rozpoczêcie
– Dzieciêcy Zespó³ Ludowy Pie¶ni i Tañca „PACYNA” UG Pacyna
– Zespó³ Pie¶ni i Tañca „PRZ¡¦NICZKA” UG Stargard Szczeciñski
– Kapela Ludowa „RADOMSKIE MUZYKANTY” Radom
– Zespó³ Pie¶ni i Tañca „CHORZELOWIACY” SOKiS GM w Chorzelowie I
– Zespó³ Pie¶ni i Tañca „TÊCZA” – CK B³onie
– Kapela Ludowa Gminnego O¶rodka Kultury w Gorzycach
– Zespó³ Pie¶ni i Tañca „CHORZELOWIACY” SOKiS GM w Chorzelowie II
– Kapela Zespo³u Pie¶ni i Tañca Politechniki Warszawskiej

13.15 – 14.00 – p r z e r w a

– Zespó³ Tañca Ludowego „HARNAM” – TLA £ód¼ I
– Zespó³ Pie¶ni i Tañca Ziemi Kwidzyñskiej „POWI¦LE” KCK Kwidzyn I
– Zespó³ Tañca Ludowego „HARNAM” – TLA £ód¼ II
– Zespó³ Pie¶ni i Tañca „ROCHY” MGOK Sêdziszów M³p. I
– Zespó³ Pie¶ni i Tañca Ziemi Kwidzyñskiej „POWI¦LE” KCK Kwidzyn II
– Zespó³ Tañca Ludowego „HARNAM” – TLA £ód¼ III
– Zespó³ Pie¶ni i Tañca „ROCHY” MGOK Sêdziszów M³p. II
– Kapela Ludowa „PODLASIACY” – BCK Bia³a Podlaska 
– Zespó³ Pie¶ni i Tañca „RESOVIA SALTANS”MSKOUW Rzeszów
– Zespó³ Pie¶ni i Tañca „KOMES” SZPiT Komes Kêdzierzyn Ko¼le
– Zespó³ Folkowy „TAKIE TRIO” MDK Opoczno
     – Zespó³ Pie¶ni i Tañca „TRAMBLANKA” MDK Opoczno

17.15 – koncert  S£OÑCEM MALOWANY

ok. 18.00 – og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •