Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCKiS-Zamek od stycznia 2013 uczestniczy w projekcie „Rozpracuj to z bibliotek±” dotycz±cym dzia³añ na rzecz lokalnego rynku pracy. W zwi±zku z tym przedsiêwziêciem Biblioteka otrzyma³a grant na realizacjê projektu „Z rêkodzie³em w nowoczesny rynek pracy”. W ramach tego projektu og³aszamy nabór na warsztaty rêkodzie³a i kurs komputerowy dla kobiet. Czekamy na osoby bezrobotne z Szyd³owca i okolic, zainteresowane warsztatami rêkodzie³o – decoupage.

Kryteria naboru:

  • brak zatrudnienia i ¼ród³a dochodu

  • wiek 35+

  • zdolno¶ci manualne

Uczestniczki bezp³atnie otrzymaj±:

  • pakiet startowy – czyli wszelkie materia³y niezbêdne do nauki

  • szansê na realizacjê w³asnych marzeñ

  • kawa+co¶ na s³odko

Rekrutacja trwa do 27 stycznia 2014 r. w³±cznie w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCKiS-Zamek ul. Kolejowa 9b

Liczba miejsc jest ograniczona (12 kobiet) o przyjêciu decyduje kolejno¶æ zg³oszeñ.

Skip to content