Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

 

Zapraszamy dzieci od lat 10 oraz doros³ych na zajêcia z malarstwa, 
rysunku i rze¼by.  Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê 14 pa¼dziernika 
2017 r. /sobota/ o  godz. 16:00 w Szyd³owieckim Centrum Kultury – Zamek, 
ul. Sowiñskiego 2. Zajêcia s± bezp³atne, poprowadzi je Ireneusz Szklarski.

 

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296