23 listopada o godz.17.30, Zamek
Zakoñczenie projektu pt. „Chod¼ opowiem Ci pewn± historiê”.

Twórc± projektu jest grupa fotograficzna „M³odzi, piêkni i bez przysz³o¶ci?”, dla których fotografia jest narzêdziem w poszukiwaniu historii. Wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Szyd³owca chc± zaj±æ siê tak¿e filmem, teatrem i prowadziæ stronê internetow±.

„Poprzez dzia³ania tak bliskie m³odym ludziom chcemy zaraziæ ich swoj± pasj±. Czujemy wewnêtrzn± potrzebê u¶wiadomienia ludzi o losach ¯ydów, nie tylko ze wzglêdów historycznych, ale te¿ z uwagi na stereotypy. Doro¶li przekazuj± m³odym swoje pogl±dy na temat ¯yda szczwanego, z³ego, bogac±cego siê na krzywdzie innych'”.

Program:

•    Godz.17.30, Biblioteka Publiczna
wernisa¿ wystawy poplenerowej „Z Szyd³owca do Szyd³owa”,
pokaz reporta¿u „Z Szyd³owca do Szyd³owa”,
pokaz strony internetowej dotycz±cej wielokulturowej historii naszego miasta

•    Godz.18.30, Sala Kinowa
spektakl teatralny oparty na relacjach ¶wiadków historii Szyd³owca,  p.t. ”Chod¼ opowiem Ci pewn± historiê” w wykonaniu aktorów Teatru Poezji „U Radziwi³³a” w re¿yserii S³awy Lorenc Hanusz

Wystawa czynna w godz. 9.00-16.00 pon-pt. do dn.10 grudnia 2007r.

Strona internetowa projektu: www.pewnahistoria.com

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •