Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i doposażenie instytucji” w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Ogłoszenie o zamówieniu Szydłowiec (pdf)

Specyfikacja warunków zamówienia (doc)

zał. nr 1 i 1a formularz oferty wykaz oferowanego sprzętu (doc)

zał. nr 2 opis przedmiotu zamówienia (pdf)

zał. nr 3 oświadczenie o braku podst. do wykluczenia (doc)

zał. nr 4 oświadczenie (doc)

zał. nr 5 zobowiązanie do udost. zasobów (doc)

zał. nr 6 wykaz (doc)

zał. nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)

zał. nr 8 oświadczenie (doc)

zał. nr 9 wzór umowy (pdf)

Komplet dokumentów (zip)

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (doc)

Informacja z otwarcia (pdf)

Unieważnienie postępowania (docx)

Unieważnienie postępowania (pdf)

 

 

Skip to content