19 maja szyd³owieckim zamkiem zaw³adnêli mi³o¶nicy teatru, a to za spraw± XXII edycji Zamkowych Spotkañ Teatralnych o laur Z£OTEGO GARGULCA – Ogólnopolskiego Przegl±du Dzieciêcych i M³odzie¿owych Teatrów Amatorskich. Udzia³ w Spotkaniach wziê³o 11 zespo³ów teatralnych z Polski. 
Pi±tkowe do po³udnie  to czas zmagañ konkursowych w kategorii teatrów dzieciêcych.
7 ¶wietnych spektakli, ka¿dy inny i na swój sposób wyj±tkowy.
Zdaniem Jurorów – Jerzego Kaszuby i Andrzeja P³aty  na Z£OTEGO GARGULCA i nagrodê 
w wysoko¶ci 1 000 z³ najbardziej zas³u¿yli sobie niesamowicie poetyccy i roz¶piewani aktorzy ze Szkolnego Teatru Lalki i Aktora w Turzym Polu, którzy zaprezentowali przedstawienie pt. 
„O ¯EGLARZACH D¯AMBLACH” w re¿yserii Renaty i Waldemara Kosmider.
Jury w tej kategorii przyzna³o równie¿:
Dwie równorzêdne I nagrody po 400 z³ ka¿da  dla  Teatru CHACHAHIHIHEHE 
z Centrum Kultury w Piasecznie za spektakl pt. „SKRZYNECZKA Z BUKOWEGO DREWNA” oraz dla Teatru GRYMAS z O¶rodka Edukacji Teatralnej Aneta Adamska 
w Rzeszowie za spektakl pt. „PAMIÊTNIKI”
II nagrodê w wysoko¶ci 300 z³ dla Teatru WYOBRA¬NI z Publicznej szko³y Podstawowej w Sycynie za spektakl pt. „TATO”
III nagrodê w wysoko¶ci 200 z³ dla Teatru PACYNKA z Gminnego O¶rodka Kultury 
i Biblioteki w Krasnem za spektakl pt. „DOMOWE DUCHY”.

Po po³udniu  rozpoczê³y siê prezentacje konkursowe w kategorii teatrów m³odzie¿owych. W sumie swoje spektakle zaprezentowa³o 5 zespo³ów teatralnych. 
Wybór nie by³ ³atwy bo jak zaznaczyli Jurorzy poziom tegorocznego konkursu by³ bardzo wysoki i wyrównany.
Z£OTY GARGULEC’ 2017 i nagroda w wysoko¶ci 1000 z³ tym razem powêdrowa³ z GRUP¡ TEATRALN¡ „ProjekT” do Wieliczki, ich spektakl pt. „LOVE PROJECT” w re¿yserii Anny Gos zachwyci³ zarówno Jurorów jak i publiczno¶æ.
Dwie równorzêdne I nagrody po 400 z³ ka¿da przypad³y w udziale  Teatrowi £UPS! 
Z Centrum Kultury w Piasecznie za spektakl pt. „SEN NOCY LETNIEJ” oraz Teatrowi Poezji
 i Muzyki U RADZIWI££A Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek w Szyd³owcu za spektakl pt. „SERENADA”.
Pi±tkowe, konkursowe emocje zakoñczy³ recital kultowego artysty z krêgu poezji ¶piewanej i piosenki literackiej MIROS£AWA CZY¯YKIEWICZA, który zaprezentowa³ prawie dwugodzinny koncert z³o¿ony ze swoich najbardziej znanych i najpiêkniejszych pie¶ni, w nowych gitarowych aran¿acjach.
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek dziêkuje : Wytwórni Wód Gazowanych DAN, obs³udze Cafe& Restaurant ZAMEK, Schronisku M³odzie¿owemu SKA£KA  ze wspó³pracê 
i pomoc przy realizacji XXII Zamkowych  Spotkañ Teatralnych.

Skip to content