Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sckzamek.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 10 czerwca 2018.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 20 października  2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychStrona internetowa nie spełnia wszystkich wymogów, ponieważ została utworzona przed wprowadzeniem przepisów.

  • Strona udostępnia widget „One Click Accessibility”. Widget pozwala na poprawę zgodności z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.0).
  • Język stron serwisu został właściwie określony w kodzie strony.
  • Tytuły stron zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona posiada unikalny tytuł.
  • Konsekwentna i intuicyjna nawigacja została wdrożona w całym serwisie.
  • Nagłówki zostały prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
  • Wyszukiwarka została prawidłowo zbudowana i opisana.
  • Niezgodność:  niektóre elementy strony nie są dostępne za pomocą focusa klawiatury.

 Wyłączenia:

 • mapy,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Wersja mobilna strony
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowana została w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontaktOsobą odpowiedzialną jest Dominika Orman, adres poczty elektronicznej: d.orman@sckzamek.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna SCK–Zamek
(Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec)

SCK–Zamek jest w ograniczonym stopniu dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością motoryczną.

Bezpłatny parking znajduje się przed budynkiem zamku. Do SCK­–Zamek prowadzi jedno wejście od strony zachodniej Zamku. Istnieje możliwość podjazdu pod samo wejście, które wiedzie przez dziedziniec zamkowy. Wejście usytuowane jest po lewej stronie dziedzińca, w skrzydle północnym  zamku. Do wejścia prowadzą schody. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu, który znajduje się w pomieszczeniu Dozorców w północnym skrzydle zamku (wejście do pomieszczenia „Dozór” bezpośrednio z dziedzińca). Konieczne jest wezwanie pracownika obsługującego schodołaz. W budynku jest winda.  Drzwi windy otwierają i zamykają się automatycznie oraz wyposażone są w system zatrzymujący zamykanie oparty na czujnikach. Winda nie posiada sygnalizacji dźwiękowej.

Do Sali Kameralnej, która znajduje się w skrzydle zachodnim, wchodzi się bezpośrednio z dziedzińca.

Do Sali Kominkowej i Pracowni Historii Szydłowca, które znajdują się na II piętrze skrzydła wschodniego zamku, istnieje możliwość wejścia przez Restaurację i skorzystania z windy.

Toalety mieszczą się na parterze (wejście przez salę kameralną) oraz na I i II piętrze budynku.

Wejście do Centrum Kultury jest możliwe z psem asystującym. W SCK–Zamek nie ma pętli indukcyjnej.  oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych na schodach.

Dostępność architektoniczna Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego SCK–Zamek (ul. Kolejowa 9b, 26-500 Szydłowiec)

Bezpłatny parking znajduje się przed budynkiem RCB-M. Do budynku prowadzą 2 wejści,a z których jedno wyposażone jest w podjazd i barierkę, umożliwiające wejście do budynku osobom z niepełnosprawnością motoryczną. Na I piętro można dostać się windą.  Na obu kondygnacjach budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do RCB-M jest możliwe z psem asystującym. W  RCB-M nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych na schodach.

W RCB-M jest możliwe skorzystanie z komputera, który posiada specjalną klawiaturę z żółtą czcionką oraz mysz Big Track. Klawiatura dzięki dużym, pogrubionym i kontrastowym czcionkom nadruk na klawiszach jest lepiej widoczny nawet przy w słabym oświetleniu, co umożliwia korzystanie osobom z dysfunkcjami wzroku. Mysz –  Big Track jest przeznaczona dla niepełnosprawnych użytkowników, dla których problemem jest korzystanie z tradycyjnej myszy. Duże przyciski i duży trackball umożliwiają obsługę myszy przez użytkowników z poważnymi dysfunkcjami rąk, a nawet z niedowładami. Big Track można także obsługiwać stopą. Ze względu na rozmiary przycisków i ich kontrastowe kolory mysz może być także przydatna dla osób słabowidzących.

Skip to content