4 kwietnia, godzina 21.37, ko¶ció³ ¦w. Zygmunta w Szyd³owcu
Uroczysty koncert po¶wiêcony pamiêci Ojca ¦wiêtego Jana Paw³a II w pierwsz± rocznicê Jego ¶mierci.
wyst±pi±:
Chór Collegium Musicum i Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcj± Tomasza Radziwonowicza

soli¶ci:
Marta Wróblewska – sopran
Ma³gorzata Pañko – mezzosopran
Rafa³ Bartmiñski – tenor
Czes³aw Ga³ka – bas

W programie koncertu:
"REQUIEM" Wolfganga Amadeusza Mozarta

Patronat nad koncertem objêli:
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik Przewodnicz±cy Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Piotr Fogler Biskup Ordynariusz ks. Zygmunt Zimowski
 
Koncert organizowany przy wspó³pracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego, finansowany ze ¶rodków Województwa Mazowieckiego.

Skip to content