uniwersytet 3 wieku

REGULAMIN SZYDŁOWIECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Organizatorem Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Patronat nad działalnością Uniwersytetem sprawuje Burmistrz Szydłowca.

Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to program edukacyjno-kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, adresowany do ludzi, którzy nie pracując już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. W ramach uniwersyteckich spotkań organizowane będą wykłady z różnych dziedzin nauki, zajęcia fakultatywne, oraz inne działania kulturalne i edukacyjne.

Finanse, baza lokalowa, obsługa Uniwersytetu

Organizator Uniwersytetu – Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zapewni:

 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
 • obsługę merytoryczną,
 • techniczną i finansowo-księgową.

Środki finansowe na działalność Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pochodzić będą z:

 • opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego,
 • opłat za zajęcia fakultatywne,
 • środków własnych Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek,
 • środków zewnętrznych pozyskanych na działalność Uniwersytetu.

Wysokość czesnego ustalana będzie na dany semestr przez Szydłowieckie Centrum Kultury  Zamek

Harmonogram i tematyka wykładów podawane będą do wiadomości z min. miesięcznym wyprzedzeniem. Zajęcia fakultatywne organizowane będą stosownie do zgłoszonego zapotrzebowania i możliwości Organizatora.

Prawa i obowiązki Słuchacza

Słuchacze Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do:

 • uczestnictwa we wszystkich rodzajach zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu,
 • inicjowania nowych form działań Uniwersytetu.

Słuchacze zobowiązani są do:

 • stosowania siê do Regulaminu,
 • terminowego opłacania czesnego (w ciagu miesiąca od rozpoczęcia kolejnych semestrów) oraz terminowego dokonywania opłat za fakultety. Zaleganie z opłatami skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie semestru SCK-Zamek nie zwraca czesnego.

Warunkiem uruchomienia poszczególnych zajęć fakultatywnych jest zadeklarowanie, określonej przez prowadzącego, wymaganej grupy Słuchaczy. Słuchacz otrzymuje Kartę Słuchacza oraz dyplom ukończenia Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w danym semestrze roku akademickiego.

Rada Słuchaczy jako organ doradczy Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

W skład Rady Słuchaczy wchodzą 3 osoby wybrane spośród Słuchaczy na zebraniu ogólnym. Rada Słuchaczy wybiera spośród siebie przewodniczącego i w miarę potrzeb: sekretarza i skarbnika. Kadencja Rady Słuchaczy trwa 1 rok akademicki. Zadaniem Rady Słuchaczy jest współpraca z instruktorem SCK-Zamek w zakresie organizacji i planowania działań Uniwersytetu, doborze wykładowców, fakultetów na dany semestr, rok akademicki, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność Uniwersytetu itp.

Zmiany treści Regulaminu dokonuje Organizator Uniwersytetu.

Regulamin Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zatwierdzony przez Małgorzatę Bernatek – Dyrektora Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek  dnia 1 października 2010 roku.

Skip to content