Zajêcia na których uczestnicy bêd± mogli rozwin±æ swoje poczucie rytmu i koordynacjê ruchow± oraz poznaæ podstawy tych dwóch niezmiernie popularnych tañców. A to wszystko w wersji solo lub w parach. Zajêcia poprowadzi instr. Tañca Mirek Ciel±tkowski. Koszt udzia³u w warsztatach to jedynie 15 z³ od od osoby za godzinê.
Skip to content