Warsztaty Teatru Ruchu INSPIRACJE

W dniach 11 listopada 10 grudnia 2006 r. Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek wraz z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie zrealizowa³o Warsztaty Teatru Ruchu INSPIRACJE.
    Ide± projektu jest aktywna edukacja, skierowana na uczestnictwo w twórczym dzia³aniu, wymianie do¶wiadczeñ i integracji artystycznej. Projekt ma charakter edukacyjno-upowszechnieniowy i ma na celu wype³niæ istniej±c± lukê w tym kierunku sztuki, bêd±c jednocze¶nie odpowiedzi± na zapotrzebowanie m³odego ¶rodowiska o twórczych zainteresowaniach. Stymulacja i  upowszechnienie technik Teatru Ruchu, jest dzia³aniem na rzecz przybli¿enia tej dziedziny sztuki szerokiemu odbiorcy.
   
Cia³o jako instrument ekspresji emocjonalnej, samo w sobie, jest tworzywem twórczym. Poprzez poznawanie ró¿nych technik tañca i pantomimy m³odzi uczestnicy bêd± mieli mo¿liwo¶æ lepszego zrozumienia idei teatru ruchu i nabycie umiejêtno¶ci, które w przysz³o¶ci u³atwi± im realizacjê w procesie twórczym. Celem warsztatów jest przygotowanie grupy uczestników do dalszego procesu twórczego kszta³towania osobowo¶ci.
    Warsztaty przewidziane s± jako cykl piêciu sesji dwudniowych po 10 godzin. Ka¿demu ze spotkañ, oprócz czê¶ci praktycznej, towarzyszy³y pokazy wideo prezentuj±ce fragmenty spektakli i ró¿ne techniki wybitnych twórców pantomimy, tañca wspó³czesnego i teatru ruchu. Podsumowaniem pi±tej sesji bêdzie pokaz etiud stworzonych przez uczestników warsztatów i spektakli w wykonaniu wyk³adowców. W warsztatach we¼mie udzia³ 20 m³odych artystów z Szyd³owca, zwi±zanych z amatorskim ruchem teatralnym i tanecznym.
Zajêcia prowadzili :
Aleksandra Dziurosz ( taniec wspó³czesny i contact improvisation) – absolwentka Pañstwowej Szko³y Baletowej w Bytomiu oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2000 2002 by³a tancerk± w zespole Joe Alter Dance Group, a w latach 2002 – 2003 zespo³u Made Inc. W 2001 r. wspó³pracowa³a z Davidem Grenke (THIGSEZISEE’ M DAVID GRENKE’ S DANCE/THEATRE USA).  Jest wyk³adowc± Akademii Muzycznej w Warszawie w zakjresie tañca wspó³czesnego i techniki ruchu oraz w Ogólnokszta³c±cej Szkole Baletowej w Warszawie.
Od 2002 r. jest wspó³organizatorem projektu edukacyjno – kulturalnego "Inspiracje".
Jest autorem wielu etiud tanecznych prezentowanych m.in. na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru Wielkiego w £odzi oraz w czasie XIV Ogólnopolskiego Konkursu Tañca Gdañsk 2005. Laureatka wielu presti¿owych nagród.
Bart³omiej Ostapczuk (pantomima) : aktor, mim; wielokrotny stypedysta The School for Mime Theatre w USA, aktor amerykañskiego Teatru Pantomimy Alithea Mime Theatre. Wystêpowa³ na scenach teatralnych Rosji, Japonii, Litwy, Anglii, Puerto Rico, Stanów Zjednoczonych, Chin. Autor choreografii i ruchu scenicznego przedstawieñ w teatrach dramatycznych. Dyrektor Artystyczny Miêdzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu w Teatrze na Woli w latach 2005 i 2006. Od 2002 r. dzia³a pod patronatem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

    Projekt jest realizowany przy wspó³pracy i wsparciu finansowym Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – Instytucje finansowana ze ¶rodków Samorz±du Mazowieckiego.


Skip to content